ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

GP-PHARMA.GR

Οροι Χρησης Ιστοσελιδας

1. Εισαγωγή

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα με την ηλεκτρονική διεύθυνση www.gp-
pharma.gr (εφεξής η «Ιστοσελίδα»). Αυτό το έγγραφο (μαζί με κάθε έγγραφο που
αναφέρεται στο παρόν) καθορίζει τους όρους που διέπουν τη χρήση της παρούσας
ιστοσελίδας (εφεξής οι «Όροι»). Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους Όρους
αυτούς, την Πολιτική Cookies και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων,
προτού ξεκινήσετε τη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας.
Κάνοντας χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από
τους παρόντες Όρους και την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων. Επομένως, αν δεν
συμφωνείτε, σας συνιστούμε να μην χρησιμοποιήσετε αυτήν την Ιστοσελίδα. Οι
παρόντες Όροι ενδέχεται να τροποποιηθούν. Είναι δική σας ευθύνη να τους
διαβάζετε σε τακτά διαστήματα.
Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σε σχέση με τους Όρους μπορείτε να
επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας, τηλεφωνικά στο
2310911982 ή μέσω email στο info@gp-pharma.gr.

2. Ποιοι είμαστε

Η ιστοσελίδα www.gp-pharma.gr είναι η επίσημη Ιστοσελίδα της ανώνυμης
εταιρίας με την επωνυμία «ΓΑΛΙΩΝΗΣ Π. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «GALIONIS Μ.Ε.Π.Ε.», που εδρεύει στην Πυλαία
Θεσσαλονίκης, επί της οδού 17ης Νοέμβρη αρ. 30, με ΑΦΜ 800425618 της Δ.Ο.Υ.
Ζ΄Θεσσαλονίκης και αρ. ΓΕΜΗ: 121861204000 (εφεξής η «Εταιρία).

3. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Copyright)

Όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, εκτός των ρητά αναφερόμενωνεξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), που - ενδεικτικά – περιλαμβάνει
κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες, σχέδια, video, ήχους κλπ. (εφεξής
«περιεχόμενο») αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρίας και προστατεύεται
από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο.
Η Εταιρία διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με το
περιεχόμενο και τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού.
Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας διατίθεται στους επισκέπτες/χρήστες του για
προσωπική χρήση. Το περιεχόμενο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς σχετική ειδοποίηση
κατά την κρίση μας. Μετά την αποδοχή των παρόντων Όρων, επιτρέπεται η μη
εμπορική χρήση και η αναπαραγωγή του, ολική ή μερική, με την προϋπόθεση ότι το
αναπαραγόμενο προϊόν είναι ελεύθερα διαθέσιμο στη συνέχεια μέσω του
Διαδικτύου ή άλλου πρόσφορου μέσου και συνοδεύεται από ευκρινή και διακριτή
αναφορά στην πηγή προέλευσής του. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί την γραπτή
ρητή άδεια του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
Τα λοιπά προϊόντα ή/και υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές
σελίδες της Ιστοσελίδας και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων εταιριών,
οργανισμών, συνεργατών και φορέων, αποτελούν δική τους πνευματική και
βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.
Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματα αναπαραγωγής
οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, καθώς και για αιτήσεις
έγκρισης αναπαραγωγής περιεχομένου, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί στο
τηλέφωνο 2310911982 ή μέσω email στο info@gp-pharma.gr.

4. Περιορισμός ευθύνης - Δήλωση αποποίησης

Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας διατίθεται «ως έχει» και η Εταιρία δεν παρέχει
καμία εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα,
εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλληλόλητα του περιεχομένου αυτού για
οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό.
Η Εταιρία, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της
περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο
επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων τηςΙστοσελίδας στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των
παρόντων Όρων.
Η Εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη σχετικά με τυχόν διαφοροποίηση ανάμεσα
στην πραγματική εικόνα ενός προϊόντος, με αυτήν που απεικονίζεται στο διαδίκτυο,
λόγω των ρυθμίσεων ή της κακής λειτουργίας του προσωπικού υπολογιστή του
πελάτη. Επιπλέον, δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε μελλοντική ζημιά
ενδέχεται να προκληθεί από τη χρήση των υπηρεσιών και των προϊόντων της.
Συγκεκριμένα, τα Προϊόντα που περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα
προορίζονται για ατομική χρήση από εσάς με δική σας ευθύνη και χωρίς καμία
εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των εγγυήσεων
ιδιοκτησίας, εμπορευσιμότητας, καταλληλόλητας για συγκεκριμένη χρήση ή τυχόν
δικαιώματα ή άδειες. Η Εταιρία δεν παρέχει καμία εγγύηση ως προς την ακρίβεια και
την αξιοπιστία των πληροφοριών που αναφέρονται στα προϊόντα, την Ιστοσελίδα και
την τεκμηρίωση που σχετίζεται με την Εταιρία.
Επίσης, η Εταιρία δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, τα προϊόντα, οι υπηρεσίες, οι
επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι τα
λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που της
τίθενται.

5. Ιοί, Πειρατεία και λοιπά Ηλεκτρονικά Εγκλήματα

Δεν επιτρέπεται να κάνετε μη προσήκουσα χρήση της παρούσας ιστοσελίδας
μεταδίδοντας εν γνώσει σας ιούς, «δούρειους ίππους» (trojan horses), «σκουλήκια
υπολογιστών» (worms) και άλλα κακόβουλα λογισμικά ή άλλα υλικά που είναι
κακόβουλα ή τεχνολογικά επιζήμια. Δεν επιτρέπεται να επιχειρήσετε μη
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτήν την ιστοσελίδα και στον διακομιστή́ της, ή σε
οποιονδήποτε άλλο διακομιστή́, υπολογιστή́ και βάση δεδομένων που συνδέονται με
την Iστοσελίδα μας. Αναλαμβάνετε την υποχρέωση να μην επιτεθείτε στην Ιστοσελίδα
μέσω άρνησης εξυπηρέτησης (denial of service attack) ή μέσω διαχεομένης άρνησης
εξυπηρέτησης (distributed denial of service attack).
Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής μπορεί́ να συνιστά́ ποινικό́ αδίκημα
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οποιαδήποτε τέτοια παράβαση θααναφέρεται στις αρμόδιες διωκτικές αρχές με τις οποίες θα συνεργαστούμε
προκειμένου να αποκαλυφθεί́ η ταυτότητα του ηλεκτρονικού́ παραβάτη. Ομοίως, σε
περίπτωση τέτοιας παράβασης, θα διακόπτεται άμεσα το δικαίωμά σας να
χρησιμοποιείτε την παρούσα Ιστοσελίδα.
Δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία τυχόν προκληθεί
από επίθεση άρνησης εξυπηρέτησης, ιούς ή αλλού είδους κακόβουλο λογισμικό́ ή
τεχνολογικά επιβλαβές υλικό́ το οποίο μπορεί́ να προσβάλει τον υπολογιστή́ σας, τα
εξαρτήματά́ του, τα δεδομένα ή κάθε άλλο υλικό́ του εξαιτίας της χρήσης της
παρούσας ιστοσελίδας ή της τηλεφόρτωσης υλικού́ που περιέχεται σε αυτή́ ή
ανάλογου υλικού́ άλλου ισοτόπου στον οποίο παραπέμπει η παρούσα Ιστοσελίδα.

6. Σύνδεσμοι στην ιστοσελίδα μας

Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς
τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι
έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών της,
ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους,
των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν
αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών
τόπων από τον διαχειριστή της Ιστοσελίδας, ο οποίος δε φέρει καμία ευθύνη για το
περιεχόμενο τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των
υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Εάν ο επισκέπτης/χρήστης της Ιστοσελίδας
αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων της, κάποιον από τους
δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.

7. Γραπτή́ επικοινωνία

Η ισχύουσα νομοθεσία απαιτεί́ ορισμένες από́ τις πληροφορίες ή
ενημερώσεις που σας στέλνουμε να έχουν εγγραφή μορφή́. Όταν χρησιμοποιείτε την
Ιστοσελίδα, αποδέχεστε ότι η επικοινωνία μαζί μας θα γίνεται κυρίως με ηλεκτρονική
μορφή́. Θα επικοινωνούμε μαζί σας μέσω e-mail ή θα σας παρέχουμε πληροφορίες
αναρτώντας ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα μας. Για συμβατικούς λογούς,συμφωνείτε με αυτήν την ηλεκτρονική́ μορφή́ επικοινωνίας και αναγνωρίζετε ότι όλες
οι συμβάσεις, ειδοποιήσεις, πληροφορίες και λοιπές ανακοινώσεις που σας
παρέχουμε ηλεκτρονικά συνάδουν με κάθε νομική́ απαίτηση βάσει της οποίας αυτού
του είδους η επικοινωνία πρέπει να γίνεται γραπτώς. Ο εν λόγω ορός δεν θιγεί τα
νόμιμα δικαιώματά́ σας.

8. Μεταβίβαση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων

Η Σύμβαση αναμεσά σε εσάς και εμάς είναι δεσμευτική́ για αμφοτέρους, όσο
και για τους αντίστοιχους δικαιοδόχους και εντολοδόχους μας.
Δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσετε, εκχωρήσετε, χρεώσετε ή διαθέσετε με άλλο
τρόπο μια Σύμβαση, ή οποιαδήποτε από́ τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις σας που
απορρέουν από́ αυτήν, χωρίς την προηγουμένη γραπτή́ συγκατάθεσή́ μας.
Διατηρούμε το δικαίωμα να μεταβιβάσουμε, εκχωρήσουμε, χρεώσουμε,
αναθέσουμε με υπεργολαβία ή διαθέσουμε με άλλο τρόπο μια Σύμβαση, ή
οποιοδήποτε από́ τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από́ αυτήν,
ανά́ πάσα στιγμή́ κατά́ τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης. Προς αποφυγή́ αμφιβολιών,
κάθε τέτοια μεταβίβαση, εκχώρηση, χρέωση ή άλλου τύπου διάθεση δε θίγει τα
νόμιμα δικαιώματά́ σας ως καταναλωτή́ ούτε ακυρώνει, μειώνει ή με άλλο τρόπο
περιορίζει οποιαδήποτε ρητή́ ή σιωπηρή́ εγγύηση που ενδέχεται να σας έχουμε
παράσχει.

9. Επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας

Η Ιστοσελίδα δεσμεύεται να διασφαλίσει την ιδιωτικότητα σας. Σε αυτούς
τους Όρους εξηγείται ο τρόπος διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των
επισκεπτών/χρηστών, σύμφωνα το ισχύον νομικό πλαίσιο, ήτοι τον Κανονισμό (ΕΕ)
2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των
δεδομένων αυτών και τον Ν.4624/2019.
Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρίας, αποτελεί
αναπόσπαστο κομμάτι των παρόντων Όρων. Παρακαλούμε ανατρέξτε στην σχετικήενότητα της ενημέρωσης για την επεξεργασία των δεδομένων σας από την Εταιρία.

10. Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι Όροι και προϋποθέσεις χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή
αλλαγή τους διέπονται από το εθνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές
διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι
αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως
να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς
των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του διαχειριστή
της Ιστοσελίδας και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών της και δε
δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται
υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί
εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.
Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι οι διαφορές που τυχόν προκύπτουν από
την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση της Ιστοσελίδας από τον
επισκέπτη ή χρήστη αυτής, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό
δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.
Για οποιαδήποτε επικοινωνία με το διαχειριστή της Ιστοσελίδας παρακαλούμε
αποστείλατε ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση info@gp-pharma.gr . Επίσης αν
έχετε διαπιστώσει οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο του κόμβου που
άπτονται νομικών ή ηθικών θεμάτων, ειδικότερα όσον αφορά στην αναπαραγωγή του
και τη χρήση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, παρακαλείσθε να μας
ειδοποιήσετε στο info@gp-pharma.gr.

11. Παραίτηση από́ δικαιώματα

Εάν οποτεδήποτε κατά́ τη διάρκεια ισχύος μιας Σύμβασης δεν επιδιώξουμε
την από́ την πλευρά́ σας αυστηρή́ εκπλήρωση κάποιας από́ τις υποχρεώσεις σας
σύμφωνα με την Σύμβαση ή οποιουδήποτε από́ τους παρόντες ορούς και
προϋποθέσεις, ή/και εάν δεν καταφέρουμε να ασκήσουμε οποιοδήποτε από́ τα
δικαιώματα ή μέσα θεραπείας τα οποία δικαιούμαστε βάσει της Σύμβασης ή τωνΌρων αυτών, αυτό́ δε συνιστά́ παραίτησή́ μας ή περιορισμό́ των εν λόγω
δικαιωμάτων και μέσων θεραπείας μας και δεν σας απαλλάσσει από́ την υποχρέωση
συμμόρφωσης με τις εν λόγω υποχρεώσεις σας.
Η εκ μέρους μας παραίτησή από́ κάποια μεμονωμένη αξίωση δε συνιστά́ και
παραίτηση από́ τυχόν παρόμοια αξίωση στο μέλλον.
Καμία εκ μέρους μας παραίτηση από́ οποιονδήποτε από́ τους παρόντες Όρους
ή από́ τα δικαιώματά και μέσα θεραπείας που έχουμε από́ τη Σύμβαση δε θα
θεωρείται έγκυρη, παρά μονό εάν δηλώνεται ρητώς ότι πρόκειται για παραίτηση και
σας γνωστοποιείται εγγράφως, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον παραπάνω όρο που
αφορά́ στις ειδοποιήσεις.

12. Ρήτρα μερικής ακυρότητας

Εάν κάποια αρμόδια αρχή́ κρίνει ότι κάποιοι από́ τους παρόντες Όρους ή
διατάξεις της Σύμβασης είναι άκυροι, παράνομοι ή μη εκτελεστοί σε οποιοδήποτε
βαθμό́, αυτό δε σημαίνει ότι συμπαρασύρεται σε ακυρότητα όλη η Σύμβαση, καθώς
σε καμία περίπτωση δε θίγεται το κύρος όλης της Σύμβασης. Οι εν λόγω όροι ή
διατάξεις θα διαχωρίζονται στο βαθμό́ αυτό́ από́ τους υπολοίπους όρους και
διατάξεις, οι οποίοι θα εξακολουθούν να δεσμεύουν τα συμβαλλόμενα μέρη, μέσα
στα προβλεπόμενα από το νόμο όρια και προϋποθέσεις.

13. Πλήρης συμφωνία

Οι παρόντες Όροι όπως και κάθε έγγραφο που ρητά αναφέρεται σε αυτούς
αποτελούν την πλήρη συμφωνία αναμεσά μας αναφορικά με το αντικείμενο της κάθε
Σύμβασης και αντικαθιστούν κάθε προηγούμενη γραπτή́ ή προφορική́ συμφωνία,
συνεννόηση ή διακανονισμό́ μεταξύ μας.
Αμφότεροι εσείς και εμείς αναγνωρίζουμε ότι, για τη σύναψη Σύμβασης,
ουδείς από́ εμάς βασίστηκε σε οποιαδήποτε δήλωση, δέσμευση ή υπόσχεση που
τυχόν δόθηκε από́ το έτερο συμβαλλόμενο μέρος ή που υπονοήθηκε προφορικά ή
γραπτά κατά́ τις μεταξύ μας διαπραγματεύσεις πριν από́ την εν λόγω Σύμβαση, εκτός
αν άλλως ορίζεται ρητά στους παρόντες Όρους.Κανένα μέρος δεν μπορεί́ να ασκήσει μέσο θεραπείας σε ό, τι αφορά
οποιαδήποτε δήλωση που έγινε από́ το έτερο μέρος, είτε προφορικώς είτε γραπτώς,
πριν από́ την ημερομηνία της κάθε Σύμβασης (εκτός αν η ψευδής δήλωση έγινε με
δόλο) και η άσκηση μέσων θεραπείας από́ το άλλο μέρος θα επιτρέπεται μονό για
τυχόν παράβαση των όρων της Σύμβασης, όπως προβλέπεται στους παρόντες Όρους.

14. Το δικαίωμά́ μας για τροποποίηση των Όρων

Διατηρούμε το δικαίωμά αναθεώρησης και τροποποίησης των παρόντων
Όρων ανά́ πασά στιγμή́ χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Τη χρονική́ στιγμή́ που
κάνετε χρήση αυτής της Ιστοσελίδας, υπόκεισθε στις εκάστοτε ισχύουσες Πολίτικες
και Όρους μας και είστε υποχρεωμένοι να ανατρέχετε σε αυτούς σε κάθε χρήση της
Ιστοσελίδας μας.

Τελευταία Τροποποίηση: 16/05/2024

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

17 Νοέμβρη 30, 55535, Πυλαία, Θεσσαλονίκη

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

+30 2310911982
+30 2310911982 (FAX)